Saziv dvadeset prve redovne sjednice Skupštine akcionara

Na osnovu člana 267., 272. i 304. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i člana 55. Statuta Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d., Upravni odbor Društva u skladu sa svojom Odlukom br. UO-O-84/30  od 17.05.2021. godine.

SAZIVA
Dvadeset prvu redovnu sjednicu Skupštine akcionara JELŠINGRAD LIVAR  LIVNICE ČELIKA a.d. Banja Luka,
koja će se održati dana 23.06.2021. godine sa početkom rada u 12:00 časova

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.
2.  Imenovanje članova Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
3.    Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.
4.    Usvajanje Zapisnika sa V  vanredne sjednice Skupštine akcionara.
5.    Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za 2020. godinu.
6.    Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja o poslovanju Društva i godišnjeg obračuna za 2020. godinu.
7.    Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu.
8.    Donošenje odluke o gubitku iz ranijih godina.
9.    Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020. godinu.
10.  Donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2021. godinu.
11.  Donošenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora.
12.  Donošenje odluke o razrješenju Upravnog odbora.
13.  Donošenje odluke o imenovanju novog Upravnog odbora.
14.  Donošenje odluka o
-naknadama članova Upravnog odbora
-davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora sa članovima Upravnog odbora.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 13.06.2021. godine (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara).

Pozivaju se svi akcionari da izvrše pismeno glasanje u skladu sa dnevnim redom, a sve zbog situacije uslovljene pandemijom virusa COVID-19. Pismeno glasanje po tačkama dnevnog reda kao i izdvojeno mišljenje ili komentar za koji smatrate da treba da uđe u zapisnik, pošaljite na e-mail adresu natasa.banjac@jelsingradlivar.com i redovnom poštom na adresu Društva, Braće Podgornika br. 8, 78 000 Banja Luka.

Saziv Skupštine se objavljuje u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srspke, i to: Glas Srpske i Nezavisne novine, kao i na internet stranici Jelšingrad Livara a.d. i internet stranici Banjalučke berze, najmanje 30 dana, a najviše 60 dana prije održavanja skupštine.

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovna sjednica se zakazuje narednog dana na istom mjestu, u isto vrijeme, i sa istim dnevnim redom.

Broj:  S-21/21
Dana:  17.05.2021. godine

 UPRAVNI ODBOR