Tehnologija proizvodnje

Pogon kaluparnice se sastoji od dijela ručnog kalupovanja, dve poluautomatske i jedne automatske kaluparske linije što omogućava serijsku i pojedinačnu proizvodnju odlivaka težine od 0,5 kg pa do 5 000 kg .
Zbog različitog asortimana proizvoda u pogledu čeličnog liva i težine odlivaka koristimo različite vrste kaluparskih mješavina. Kao pijesak koristimo kvarcni, hromitni i olivinski, a kao veziva vodeno staklo, ester, bentonit, furansku smolu i katalizator.
Spremni smo odgovoriti na sve zahtjeve kupca u pogledu kvaliteta čeličnog liva, jer imamo topioničke agregate koji se sastoje od dvije elektrolučne peći kapaciteta od 5000 kg i četiri indukcione peći, od toga dvije kapaciteta od 3500 kg, jednu od 500 kg i jednu od 1000kg.
Pjeskarenje odlivaka čeličnom sačmom u pjeskarama sa vješanjem i rotiranjem.
Rezanje tehnoloških dodataka autogeno na bazi kisika i propan–butana.
Rezanje ulivnih sistema pomoću kiseonika visokog pritiska uz dodatak željeznog praha (rezanje INOXA)
Termička obrada odlivaka se vrši u četiri peći za termičku obradu sa mogućnostima kompjuterskog vođenja procesa. Imamo mogućnosti kalenja u vodi, ulju i na zraku.
Mehanička obrada gruba i konačna, na tokarskim mašinama do o 600 mm, karuselima do 1250 i 2500 mm, te borvercima radnog stola 2000x2000x1000 mm
Kontrola kvaliteta vrši kontrolu hemijskog sastava na spektrometru, mehaničkim osobinama, strukture materijala, dimenzija, kompaktnosti materijala (ultrazvuk, radiografija), kvaliteta površine, odvijanja procesa.
Programom Magmasoft simulacije livenja “steel modul”, za kratko vreme dolazimo do najboljeg tehnološkog rješenja izrade odlivka i optimalnih rezultata mehaničkih osobina na osnovu termičke obrade.
Prisutnost naših tehnologa na značajnijim sajmovima i savjetovanjima u zemlji i inostranstvu, kao i saradnja sa Metalurškim fakultetima i Institutima, omogućava nam da pratimo korak sa najnovijim tehnologijama i saznanjima u izradi čeličnih odlivaka.

Opšti tehnički uslovi isporuke naših odlivaka osigurani su primjenom standarda EN 1559-1 i EN 1559-2 kojima se obezbjeđuje najbolja praksa tokom procesa livenja sa naglaskom na ispavnu kompoziciju livenih metala.

 

1Od projektovanja do kvalitetnog odlivka

Stvaranje odlivaka započinje saradnjom kupaca i stručanjaka naše livnice.
Imamo kvalitetne specijaliste metalurge koji će dati sugestije za optimalnu konstrukciju livenog dijela, vrstu materijala, termičku obradu itd.
Uvažavajući sve specifičnosti tehničkih karakteristika i eksploatacionih uslova konkretnog dijela projektujemo optimalnu i pouzdanu tehnologiju proizvodnje. Pri tome nastali konstrukcioni crtež sa razrađenom tehnologijom izrade modela i odlivaka je osnova za izradu modela u našoj modelarnici, odnosno izradu odlivaka u našoj livnici.

 

 

2Kaluparnica – od visokoserijske do pojedinačne proizvodnje

Visoka fleksibilnost proizvodnih mogućnosti livnice ogleda se i u tehničkoj opremljenosti kaluparnice. Automatizovana centralna priprema kalupne mješavine na bazi bentonita snabdjeva veliki dio proizvodnih kapaciteta kaluparnice. Kontinuirani mješač za pripremu mješavine ester-silikatnim postupkom smješten je na dijelu ručnog kalupovanja. Ostali postupci za pripremu mješavine na bazi furanskih veziva ili vodenog stakla locirani su na mjestima primjene za pojedinačnu i maloserijsku proizvodnju i jezgranu.
Za mašinsko kalupovanje posedujemo 3 poluautomatske i jednu automatsku liniju. Brza izmena modelnih ploča omogućava i maloserijsku proizvodnju.

 

 

3Čišćenje odlivaka i završna termička obrada

Tehnička i tehnološka opremljenost pogona čistionice sa uređajima za rezanje, čišćenje i brušenje obezbjeđuje dobar kvalitet površine odlivaka. Komorne elektrootporne peći sa mogućnošću programiranja temperaturnog režima i njegovim registrovanjem, te uređajima za kalenje u vodi, ulju i struji zraka omogućuju visok nivo termičke obrade.

 

 

 

4Mašinska obrada odlivaka

Vlastiti pogon mašinske obrade koji obuhvata tokarenje, glodanje i brušenje, prilagođen je asortimanu naših odlivaka.
Omogućava predobradu ili završnu obradu većeg dijela naše proizvodnje odlivaka.
U ovom pogonu takođe proizvodimo ugradbene dijelove građevinskih i rudarskih mašina, automatske spojke željezničkih vagona itd.

 

 

 

5Sistem sigurnosti kvaliteta naše livnice

Sistem kvaliteta proizvoda naše livnice dirigovan je Priručnikom o sigurnosti kvaliteta (QS) koji je mjerilo za sve proizvode i usluge livnice čelika “Jelšingrad Livar” Banja Luka.
On sadrži sve propise, standarde, uputstva, kontrolne punktove i sistem dokumentacije.
QS precizno reguliše organizaciju kvaliteta nabavke i provjere ulaznih materijala, proizvodnog procesa i gotovih proizvoda. Služba kontrole kvaliteta uz stručan kadar raspolaže sa dobro opremljenim i savremenim laboratorijama.