Dopuna dnevnog reda 21. redovne sjednice Skupštine akcionara

Na osnovu člana 267., 272. i 304. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i člana 55. Statuta Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d., Upravni odbor Društva u skladu sa svojom Odlukom br. UO-O-86/31  od 28.05.2021. godine.

PREDLAŽE DOPUNU DNEVNOG REDA
Dvadeset prve redovne sjednice Skupštine akcionara JELŠINGRAD LIVAR  LIVNICE ČELIKA a.d. Banja Luka, koja će se održati pismenim putem dana 23.06.2021. godine sa početkom rada u 12:00 časova

DOPUNJENI DNEVNI RED:

1.  Izbor predsjednika Skupštine akcionara.
2.  Imenovanje članova Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
3.    Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.
4.    Usvajanje Zapisnika sa V  vanredne sjednice Skupštine akcionara.
5.    Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za 2020. godinu.
6.    Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja o poslovanju Društva i godišnjeg obračuna za 2020. godinu.
7.    Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu.
8.    Donošenje odluke o raspodjeli dobitka i pokriću gubitka iz ranijih godina.
9.    Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020. godinu.
10.  Donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2021. godinu.
11.  Donošenje odluke o razrješenju Upravnog odbora.
12.  Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta.
13.  Donošenje odluke o imenovanju  Upravnog odbora.
14.  Donošenje odluke o  visini naknade članovima Upravnog odbora.
15.  Donošenje odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora sa članovima  
       Upravnog odbora.

Dopuna dnevnog reda Skupštine se objavljuje u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srspke, i to: Glas Srpske i Nezavisne novine, kao i na internet stranici Jelšingrad Livara a.d. i internet stranici Banjalučke berze. 

UPRAVNI ODBOR

Broj:  SD-21/21                                           
Dana: 28.05.2021. godine