SAZIVANJE XXIII REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 267., 272. i 304. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13, 100/17, 82/19, 17/23), člana 55. Statuta „Jelšingrad Livar Livnica čelika“ a.d., te Odluke Upravnog odbora o sazivanju Skupštine akcionara broj: UO-O-31/10, od dana 09.11.2023. godine „Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka, objavljuje: 

 
OBAVJEŠTENJE  
O SAZIVANJU XXIII REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA 
JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA a.d. Banja Luka 
     
Dana 14.12.2023. sa početkom u 12,00 časova održaće se dvadeset treća (23.) redovna sjednica 
Skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka, u sjedištu Društva u Banja 
Luci, ulica Braće Podgornika br. 8, Banja Luka. 
Za sjednicu redovne 23. Skupštine  predložen je  sljedeći: 
DNEVNI RED 
 
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara. 
2. Imenovanje članova Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju 
zapisnik. 
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje. 
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara. 
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za 2022. godinu. 
6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja o poslovanju Društva i godišnjeg obračuna za 
2022. godinu. 
7. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu. 
8. Donošenje odluke o  raspoređivanju dobiti. 
9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora. 
10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023. 
godinu. 
11. Donošenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora Sekulić Igora. 
12. Donošenje odluke o razrješenju  člana Upravnog odbora Đurđević Milorada. 
13. Donošenje odluke o razrješenju  člana Upravnog odbora Brdar Miodraga. 
14. Donošenje odluke o potvrđivanju kooptiranog člana Upravnog odbora Đurđević Miloša. 
15. Donošenje odluke o potvrđivanju kooptiranog člana Upravnog odbora Božić Mirka. 
16. Donošenje odluke o potvrđivanju kooptiranog člana Upravnog odbora Ljupka Miletića. 
17. Donošenje odluke o  visini iznosa naknada članovima Upravnog odbora. 
18. Donošenje odluke o promjeni poslovnog imena Društva. 
19. Donošenje odluke o izmjeni Statuta. 
 
Podaci o klasi i ukupnom broju akcija sa pravom glasa na 23. sjednici Skupštine akcionara: 
35.262.434 obične (redovne) akcije. 
 
Podaci o većini koja je potrebna za donošenje odluke: 
Skupština može punovažno odlučivati ako su prisutni ili zastupljeni akcionari, koji imaju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da 
glasaju pismenim  putem. Ako na sjednici postoji kvorum odluke se donose običnom većinom 
prisutnih akcionara lično ili preko punomoćnika osim kod donošenja odluke za koje je zakonom 
propisana kvalifikovana većina kao što je slučaj kod tačke 8. i tačke 19. dnevnog reda za koju je 
potrebna kvalifikovana većina Skupštine. 
 
Obavještenje o načinima na koje se mogu preuzeti materijali za sjednicu: 
Materijali sa dnevnim redom su dostupni na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjaluci, u ulici Braće Podgornika br. 8, svakog radnog dana (ponedjeljak  petak), u vremenu od 9 do 14 časova, počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva pa do održavanja Skupštine.  
 
Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine akcionara:
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra 
hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 04.12.2023.godine. 
Svim akcionarima  se preporučuje da iskoriste pravo na pismeno glasanje u skladu sa dnevnim redom.  Pismeno glasanje po tačkama dnevnog reda kao i izdvojeno mišljenje ili komentar za koji smatrate da treba da uđe u zapisnik, pošaljite na e-mail adresu natasa.banjac@jelsingradlivar.com i redovnom poštom na adresu Društva, Braće Podgornika br. 8,   78  000  Banja Luka.
Opis procedure za glasanje preko punomoćnika: 
Akcionar učestvuje u radu Skupštine lično ili putem punomoćnika. Punomoć se daje u pisanoj formi, sa određivanjem punog imena, prezimena i JMBG vlasnika akcija i punomoćnika, te određivanjem broja, vrste i klase akcija za koje se daje punomoć, kao i granice ovlaštenja koje moraju biti jasne, 
nedvosmislene i ne mogu biti uslovljene, te vrijeme i trajanje punomoći.Punomoć se može dati za 
jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomoć data za jednu ili više 
skupština važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja. 
Punomoćnici su dužni predati Komisiji za glasanje originalnu punomoć za zastupanje na ovoj Skupštini, propisno ovjerenu, a zakonski zastupnici su dužni predočiti aktuelni izvod iz sudskog registra akcionara.  
 
Podaci o pravima akcionara na predlaganje izmjena i dopuna dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja: 
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtjevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine. 
Prijedlog se podnosi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva vanredne skupštine. 
 
U slučaju da se redovna Skupštine akcionara Društva ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za dan 15.12.2023. godine sa početkom u 12,00 časova. 
Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova svih akcija sa pravom glasa. 
Na sva pitanja koja se tiču prava akcionara, a koja nisu navedena u ovom Obavještenju shodno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13, 
100/17, 82/19, 17/23). 
 
Broj: S-23/23 
 
Dana: 09.11.2023. godine 
Predsjednik Upravnog odbora: Miloš Đurđević