Saziv za VI vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

Na osnovu člana 268. stav 1. tačka a), 272. i 304. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i člana 55. Statuta „Jelšingrad Livar Livnica čelika“ a.d., Upravni odbor Društva u skladu sa svojom Odlukom br. UO-O-07/2 od 25.10.2021. god.

SAZIVA

Šestu (VI) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara JELŠINGRAD LIVAR LIVNICE ČELIKA a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 12.11.2021. godine, u sjedištu Društva u Banja Luci, ulica Braće Podgornika br. 8, sa početkom u 14:00 časova

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED
  1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.
  2. Imenovanje članova Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
  3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.
  4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.
  5. Razmatranje i usvajanje odluke o ostavljanju van snage odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2021. godinu.
  6. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2021. godinu;
  7. Donošenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora.
  8. Donošenje odluke o imenovanju člana Upravnog odbora.

Sjednica se zakazuje iz razloga promjene nezavisnog revizora za reviziju fin. izvještaja društva za 2021. godinu i iz razloga razrješenja i imenovanja jednog člana upravnog odbora.

Pozivaju se akcionari da prisustvuju vanrednoj Skupštini akcionara Društva u zakazano vrijeme. Pravo glasa na ovoj sjednici Skupštine mogu ostvariti svi akcionari koji posjeduju akcije sa pravom glasa, lično, preko punomoćnika ili putem pisanog izjašnjavanja, ako su, prema izvještaju Centralnog registra HoV a.d. Banjaluka, vlasnici akcija Društva na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno na dan 02.11.2021. godine.

Punomoćnici su dužni predati Komisiji za glasanje originalnu punomoć za zastupanje na ovoj Skupštini, propisno ovjerenu, a zakonski zastupnici su dužni predočiti aktuelni izvod iz sudskog registra akcionara.

Svim akcionarima se preporučuje da iskoriste pravo na pismeno glasanje u skladu sa dnevnim redom, a sve zbog situacije uslovljene pandemijom virusa COVID-19. Pismeno glasanje po tačkama dnevnog reda kao i izdvojeno mišljenje ili komentar za koji smatrate da treba da uđe u zapisnik, pošaljite na e-mail adresu natasa.banjac@jelsingradlivar.com i redovnom poštom na adresu Društva, Braće Podgornika br. 8, 78 000 Banja Luka.

U slučaju da se vanredna Skupštine akcionara Društva ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za dan 19.11.2021. sa početkom u 14:00 časova.

Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova svih akcija sa pravom glasa.

Materijali sa dnevnim redom su dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjaluci, u ulici Braće Podgornika br. 8, svakog radnog dana (ponedjeljak – petak), u vremenu od 9 do 14 časova, počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva pa do održavanja Skupštine.

Broj: S-VI/21

Dana: 25.10.2021. godine

Predsjednik Upravnog odbora

mr Stevica Stojanović