S A Z I V A  dvadeset drugu redovnu sjednicu skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka, 

Na osnovu člana 267., 272. i 304. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i člana 55. Statuta „Jelšingrad Livar Livnica čelika“ a.d., Upravni odbor Društva u skladu sa svojom Odlukom br. UO-O-16/6 od 16.11.2022. god.

S A Z I V A
dvadeset drugu redovnu sjednicu skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d.
Banja Luka,
koja će se održati dana
26.12.2022. godine, u
sjedištu Društva u Banja Luci, ulica Braće Podgornika br. 8,
sa početkom u 12,00 časova

Za sjednicu se predlaže slijedeći:
DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.
2.Imenovanje članova Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
3.Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.
4.Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.
5.Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za 2021. godinu.
6.Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja o poslovanju Društva i godišnjeg obračuna za 2021. godinu.
7.Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu.
8.Donošenje odluke o gubitku.
9.Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora.
10.Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu.
11.Donošenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora Amel Ćatić.
12.Donošenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora Stevica Stojanović.
13.Donošenje odluke o potvrđivanju kooptiranog člana Upravnog odbora Igor Sekulić.
14.Donošenje odluke o imenovanju člana Upravnog odbora.

Pozivaju se akcionari da prisustvuju redovnoj Skupštini akcionara Društva u zakazano vrijeme.
Pravo glasa na ovoj sjednici Skupštine mogu ostvariti svi akcionari koji posjeduju akcije sa pravom glasa, lično, preko punomoćnika ili putem pisanog
izjašnjavanja, ako su, prema izvještaju Centralnog registra HoV a.d. Banjaluka, vlasnici akcija Društva na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno na dan 16.12.2022. godine.
Svim akcionarima se preporučuje da iskoriste pravo na pismeno glasanje u skladu sa dnevnim redom. Pismeno glasanje po tačkama dnevnog reda kao i izdvojeno mišljenje ili komentar za koji smatrate da treba da uđe u zapisnik, pošaljite na e-mail adresu:
natasa.banjac@jelsingradlivar.com i
redovnom poštom na adresu Društva, Braće Podgornika br. 8, 78 000 Banja Luka.

Punomoćnici su dužni predati Komisiji za glasanje originalnu punomoć za zastupanje na ovoj Skupštini, propisno ovjerenu, a zakonski zastupnici su dužni predočiti aktuelni izvod iz sudskog registra akcionara.

U slučaju da se redovna Skupštine akcionara Društva ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za dan 27.12.2022. sa početkom u 12,00 časova.

Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova svih akcija sa pravom glasa.

Materijali sa dnevnim redom su dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjaluci, u ulici Braće Podgornika br. 8, svakog radnog dana (ponedjeljak – petak), u vremenu od 9 do 14 časova, počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva pa do održavanja Skupštine.

Broj: S-22/22
Dana: 16.11.2022. godine

Predsjednik Upravnog odbora: 
Igor Sekulić, dipl. ecc