Konkurs Elektromehaničar

К О Н К У Р С

За пријем радника у радни однос

-eлектромеханичар_____________1 извршилац

Услови:

Конкурс остаје отворен петнаест (15) дана од дана oбјављивања у  дневном листу Глас Српске, те  на интернет страници Друштва www.livnicajelsingrad.com .

Пријаве на конкурс прeдати лично на капију предузећа, послати поштом на адресу: Јелшинград Ливар Ливница челика a.д. Бања Лука, ул. Браће Подгорника бр. 8., или на e-маил mirjana.lazic@jelsingradlivar.com