Saziv XVI sjednice Skupštine akcionara

Na osnovu člana 267., 272., i 304. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i člana 55. Statuta Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d., Upravni odbor Društva u skladu sa svojom odlukom br. UO-OV-94/2 od 04.05.2016. god.

SAZIVA
Šesnaestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara
JELŠINGRAD LIVAR LIVNICE ČELIKA a.d. Banja Luka,
koja će se održati dana 16.06.2016.god. sa početkom rada u 12,00 časova,
u Sali restorana Društva, ulica Braće Podgornika br. 8, Banja Luka.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

 1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
 2. Imenovanje članova Komisije za glasanje, zapisničara, i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik
 3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
 4. Usvajanje zapisnika sa petnaeste redovne Skupštine akcionara
 5. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za 2015. godinu
 6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja o poslovanju Društva i godišnjeg obračuna za 2015. godinu
 7. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2015. godinu
 8. Donošenje odluke o gubitku
 9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2015. godinu.
 10. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2016. godinu
 11. Donošenje Odluke o razrješenju Upravnog odbora
 12. Donošenje Odluke o imenovanju novog Upravnog odbora
 13. Donošenje Odluka o
  – naknadama članovima Upravnog odbora
  – davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora sa članovima Upravnog odbora
 14. Razno

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 06.06.2016. godine (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara).

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.
Punomoć se daje u pisanom obliku sa određivanjem punog imena punomoćnika i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija, za koje se daje punomoć.
Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa, (pečatom ovjere), a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom odgovornog lica.
Punomoć se predaje Komisiji za glasanje na početku sjednice.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad Skupštine društva u prostorijama Društva, svakim radnim danom od 800 do 1500 časova, u vremenu od sazivanja do dana održavanja Skupštine akcionara.
Društvo obezbjeđuje svakom akcionaru koji to zahtijeva kopije teksta Statuta, odluke o izboru Upravnog odbora, finansijskih izvještaja zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještaja Upravnog odbora o poslovanju Društva, u sjedištu Društva na gore navedenoj adresi u redovno radno vrijeme.
Saziv Skupštine se objavljuje u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srspke, i to: Glas Srpske i Nezavisne novine, kao i na internet stranici Jelšingrad Livara a.d.i internet stranici Banjalučke berze, najmanje 30 dana, a najviše 60 dana prije održavanja skupštine.

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovna sjednica se zakazuje narednog dana na istom mjestu, u isto vrijeme, i sa istim dnevnim redom.

Broj: S-XVI/16
Dana 04.05.2016. godine

UPRAVNI ODBOR