Saopštenje o održanoj XV Skupštini akcionara

Na osnovu člana 47. Pravila Banjalučke berze a.d. Banja Luka, a povodom održavanja XV redovne sjednice Skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d., Banja Luka, dajemo sljedeće

SAOPŠTENJE o održanoj skupštini akcionara i usvojenim odlukama

XV redovna sjednica skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a d. Banja Luka je održana 12.06.2015. godine u Sali restorana Društva, ul. Braće Podgornika br. 8, sa početkom u 12,00 časova.

Skupštini su prisustvovali akcionari i njihovi ovlašteni zastupnici koji raspolažu sa 95,42 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Propisanom većinom glasova akcionara, Skupština je usvojila sljedeće odluke:

Za predsjednika XV redovne skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a d. izabrana je Stana Marković-Bojanić, diplomirani pravnik iz Banja Luke.
Od strane predsjednika Skupštine akcionara imenovana je Komisija za glasanje, zapisničar i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik, te se o toj tački dnevnog reda nije glasalo.
Usvojen je izvještaj Komisije za glasanje.
Usvojen je zapisnik sa I vanredne sjednice skupštine akcionara, održane 19.11.2014. godine.
Usvojen je izvještaj Nezavisnog revizora za 2014. godinu.
Usvojeni su finansijski izvještaji o poslovanju Društva i godišnji obračun za 2014. godinu.
Usvojen je godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2014. godinu.
Usvojena je odluka o raspodjeli dobiti.
Usvojen je izvještaj o radu Upravnog odbora za 2014. godinu.
Izabran je nezavisni revizor za reviziju finansijskih izvještaja za 2015. godinu, i to revizorska kuća “CONFIDA d.o.o.” Banja Luka.
Usvojena je odluka o razrješenju člana Upravnog odbora Nine Tušar Markež.
Usvojena je odluka o razrješenju člana Upravnog odbora Janka Čevke.
Usvojena je odluka o imenovanju novog člana Upravnog odbora Danijele Puzić.
Usvojena je odluka o imenovanju novog člana Upravnog odbora Mitja Škrbec.

Direktor

Stana Marković – Bojanić