SAOPŠTENJE o održanoj skupštini akcionara i usvojenim odlukama

Na osnovu člana 47. Pravila Banjalučke berze a.d. Banja Luka, a povodom održavanja XX
redovne sjednice Skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka, dajemo
sljedeće:

SAOPŠTENJE
o održanoj skupštini akcionara i usvojenim odlukama

XX redovna sjednica Skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a. d. Banja Luka je
održana 23.06.2020. godine, u 12:00 časova, a na osnovu pismenih glasova akcionara, u skladu sa
Obavještenjem Upravnog odbora Društva, koje je objavljeno dana 17.06.2020. godine, u dnevnim
novinama „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“.
Na Skupštini je pismeno glasalo 68,92 % akcionara od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
Propisanom većinom glasova akcionara, Skupština je usvojila sljedeće odluke:
1. Za predsjednika XX redovne Skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a. d.
izabran je Miodrag Brdar iz Banja Luke.
2. Od strane predsjednika Skupštine akcionara imenovana je Komisija za glasanje, zapisničar i
dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik, te se o toj tački dnevnog reda nije glasalo.
3. Usvojen je izvještaj Komisije za glasanje.
4. Usvojen je Zapisnik sa devetnaeste sjednice Skupštine akcionara.
5. Usvojen je izvještaj Nezavisnog revizora za 2019. godinu.
6. Usvojeni su finansijski izvještaji o poslovanju Društva i godišnji obračun za 2019. godinu.
7. Usvojen je godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2019. godinu.
8. Usvojena je odluka o gubitku, da isti ostaje nepokriven do daljnjeg.
9. Usvojen je izvještaj o radu Upravnog odbora za 2019. godinu.
10. Nije usvojena Odluka o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja
Društva za 2020.godinu.