Peta vanredna sjednica Skupštine akcionara

 Na osnovu člana 268. stav 1. tačka a), 272. i 304. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i člana 55. Statuta Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d., Upravni odbor Društva u skladu sa svojom Odlukom br. UO-O-74/27 od 20.11.2020. god.

SAZIVA
Petu (V) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara JELŠINGRAD LIVAR  LIVNICE ČELIKA a.d. Banja Luka,koja će se održati dana 11.12.2020. godine sa početkom rada u 12:00 časova

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED
 

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.
2. Imenovanje članova Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.
4. Usvajanje Zapisnika sa XX redovne sjednice Skupštine akcionara.
5. Izbor Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. godinu.
6. Razno.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 01.12.2020. godine (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara).

Pozivaju se svi akcionari da izvrše pismeno glasanje u skladu sa dnevnim redom, a sve zbog situacije uslovljene pandemijom virusa COVID-19. Pismeno glasanje po tačkama dnevnog reda kao i izdvojeno mišljenje ili komentar za koji smatrate da treba da uđe u zapisnik, pošaljite na e-mail adresu natasa.banjac@jel.livar.si i redovnom poštom na adresu Društva, Breće Podgornika br. 8, 78 000 Banja Luka.

Saziv Skupštine se objavljuje u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, i to: Glas Srpske i Nezavisne novine, kao i na internet stranici Jelšingrad Livara a.d. i internet stranici Banjalučke berze, najmanje 15 dana, a najviše 30 dana prije održavanja skupštine.

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovna sjednica se zakazuje narednog dana na istom mjestu, u isto vrijeme, i sa istim dnevnim redom.

OBRAZLOŽENJE SAZIVA SKUPŠTINE: Peta  vanredna sjednica Skupštine akcionara se saziva na zahtjev 1/3 članova Upravnog odbora, jer na XX redovnoj sjednici Skupštine akcionara nije usvojena Odluka o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. godinu.

Broj:  S-V/20
Dana: 20.11.2020. godine

 UPRAVNI ODBOR