Konkurs za prijem radnika u radni odnos

Radnik na održavanju i čišćenju 2 izvršioca.

Opis posla: čišćenje rasutog pijeska u podrumima kao i radnim jedinicama preduzeća,
održavanje zelenih površina u krugu preduzeća, čišćenje i održavanje krovova, oluka i
slivnika na svim objektima u preduzeću.

Uslovi:
●NK/KV/SSS (bilo kojeg zanimanja)
●Sa ili bez radnog iskustva

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Glas
Srpske, te na internet stranici Društva www.livnicajelsingrad.com .
Prijave na konkurs predati lično na kapiju preduzeća, poslati poštom na adresu:
Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka, ul. Braće Podgornika br. 8., ili na
e-mail mirjana.lazic@jelsingradlivar.com