JAVNI POZIV za prodaju zemljišta

Na osnovu Odluke Upravnog odbora broj UO-O-59/21 od 29.10.2019.godine, raspisuje se

JAVNI POZIV za prodaju zemljišta

I PREDMET PONUDE

Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda za prodaju dijela zemljišta Jelšingrad Livar Livnice čelika a.d. Banja Luka, na adresi Braće Podgornika 8, upisano u Zemljišnoknjižni uložak broj 109, katastarska opština SP_Budžak, br.parcele 268/5, ukupne površine 9.745 m2.

Početna cijena zemljišta bez PDV-a je 100,00 KM /m2, odnosno ukupno 974.500,00 KM.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica sa teritorije Bosne i Hercegovine.

Prodaja će se vršiti u postojećem imovinskom – pravnom statusu i viđenom stanju, te se naknadne reklamacije neće razmatrati. Ostali uslovi će biti regulisani ugovorom o kupoprodaji.

III SADRŽAJ PONUDE:

Za pravna lica:
a) naziv i tačna adresa ponuđača-kupca;
b) izvod iz sudskog registra (ovjerena kopija);
c) uvjerenje o poreskoj registraciji (ovjerena kopija)
d) ponuđena cijena po m², ili ukupna cijena

Za fizička lica:
a) ime i prezime, adresa stanovanja ponuđača-kupca, broj telefona;
b) kopija LK;
c) kopija ugovora sa bankom kod koje fizičko lice ima otvoren račun;
d) ponuđena cijena po m², ili ukupna cijena

Nedostavljanje bilo kojeg dokumenta navedenog pod tačkom 1. i 2. biće razlog za odbijanje takve ponude kao nepotpune.

IV. KRITERIJ ZA OCJENU PONUDA

Po prijemu pismenih ponuda, Komisija određena za razmatranje prispjelih ponuda, izvršiće izbor vodeći se kriterijem:

  1. Visina ponuđene kupoprodajne cijene

V. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Javni poziv biće otvoren 15 dana od dana objave u Glasu Srpske i Dnevnom Avazu.

Svi zainteresovani pismene ponude na Javni poziv sa traženim prilozima, podnose u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava za javni poziv za prodaju zemljišta“- NE OTVARAJ, sa naznakom ponuđača-kupca i adresom.

Prijave slati poštom na adresu Jelšingrad Livar Livnica čelika a d. Banja Luka Braće Podgornika br.8 ili predati neposredno na protokol preduzeća.

Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 25.11.2019.g u 11,00 časova u prostorijama Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka na adresi Braće Podgornika br. 8 Sala za sastanke. Na javnom otvaranju ponuda prisutnim ponuđačima će biti pročitana ponuđena cijena po m² ili ukupna cijena.

U slučaju da dva ili više učesnika Javnog poziva ponude isti iznos cijene po m² ili isti iznos ukupne kupoprodajne cijene, prednost će imati onaj učesnik čija je ponuda ranije zaprimljena na protokol.

VI. OSTALE ODREDBE

Svi zainteresovani za učešće po ovom Javnom pozivu mogu zemljište pogledati svakim radnim danom u vremenu od 08-14 časova uz prethodnu najavu na telefon broj 066/635-949 kontakt osoba Radovan Božić.

Javni poziv će biti objavljen u novinama Glas Srpske i Dnevni Avaz, na internet stranici preduzeća, kao i na oglasnoj tabli u preduzeću.

Predsjednik Upravnog odbora

Anđelko Šobot