Javni poziv

I PREDMET PONUDE

Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda za odvoz otpadnog pijeska iz kruga preduzeća Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka Braće Podgornika br. 8.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva pravna lica sa teritorije Bosne i Hercegovine, koja imaju registrovanu deoponiju za odlaganje otpadnog pijeska.

III SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda treba da sadrži sljedeće:

a) naziv i tačna adresa ponuđača;
b) izvod iz sudskog registra (ovjerena kopija);
c) uvjerenje o poreskoj registraciji (ovjerena kopija)
d) ponuđena cijena za odvoz i deponovanje otpadnog pijeska e) dokaz o registrovanoj deponiji

IV PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Svi zainteresovani pismene ponude na Javni poziv sa traženim prilozima, podnose u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava za javni poziv “- NE OTVARAJ, sa naznakom ponuđača i adresom.

Prijave slati poštom na adresu Jelšingrad Livar Livnica čelika a d. Banja Luka Braće Podgornika br.8 ili predati neposredno na protokol preduzeća.

V OSTALE ODREDBE

Javni poziv će biti objavljen u novinama Glas Srpske, na internet stranici preduzeća, kao i na oglasnoj tabli u preduzeću, i biće otvoren 7 dana od dana objave.

Banja Luka, 10.10.2019.god.

Direktor
Miodrag Brdar